ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาลโพทะเล
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล/คำขวัญ
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผน
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการสังคม
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      การดำเนินงานของเทศบาล
      รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร.
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มากที่สุด :         25.00%
มาก :         12.50%
ปานกลาง :         25.00%
น้อย :         12.50%
ควรปรับปรุง :         25.00%

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด :         14.29%
มาก :         14.29%
ปานกลาง :         28.57%
น้อย :         14.29%
ควรปรับปรุง :         28.57%

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุด :         14.29%
มาก :         28.57%
ปานกลาง :         14.29%
น้อย :         14.29%
ควรปรับปรุง :         28.57%

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด :         14.29%
มาก :         14.29%
ปานกลาง :         28.57%
น้อย :         14.29%
ควรปรับปรุง :         28.57%

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมเว็บ  คน
ผู้ชมขณะนี้ 1 ท่าน
 
 

ADMIN

WEBMASTER:

EMAIL:

 
  
กิตติศักดิ์  ดวงปัญญาสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
 

.....................................
นาย
สกล    เกิดเชื้อ

ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล

 
                  

 

 
<img src="nosupport.gif" >
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

  ขอเชิญเข้ารวมงาน ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๕๖   ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖  ณ  อาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโพทะเล  โดยรับสมัครตั่งแต่วันที่  ๒๙ กรกฏาคม - ๖ สิงหาคม  ๒๕๕๖  สามารถขอ รายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 056-681304 

  
ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทางขนาดไม่น้อกว่า 45 ที่นั่ง   [ 29/4/2557 12:09:31 ]
สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่งพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง   [ 22/4/2557 11:28:33 ]
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 8 ชุด พร้อมอุปกรณ์   [ 4/2/2557 9:20:21 ]
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจร(CCTV)พร้อมอุปกรณ์8ชุด   [ 17/12/2556 14:41:17 ]
เชิญเข้ารวมงานประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๕๖   [ 29/7/2556 15:32:26 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น   [ 11/7/2556 10:30:58 ]
ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินเสื่อมสภาพ   [ 23/4/2556 14:21:56 ]
     
 
  

 

 
 
  
        
 
 
 
งานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2556
โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556 วนที่ 26 กรกฎาคม 2556
โครงการ "ย้อนยุคประสานใย สุขใจเมื่อได้รำ"รำวงย้อนยุคสัญจร วันที่ 24 กรกฎคม 2556
งานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2556 วันที่ 19 กรกฎาคม 2556
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอโพทะเล ครั้งที่ 1 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2556
     
 
 
 
 [ 24/2/2557 13:41:14 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 [ 16/7/2553 15:21:42 ] การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแนวใหม่
 [ 16/7/2553 15:18:05 ] เกษตรกรดีเด่น
 [ 16/7/2553 15:12:48 ] กรมปศุสัตว์
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 618 ร่วมแสดงตวามคิดเห็น 24-กพ.-14 ตอบ 0/อ่าน 107
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลโพทะเล
หมู่ที่ 3 ตำบลโพทะเล  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130
โทร:0-5668-1117  แฟกซ์: 0-5668-1304 ต่อ 111   Email :
info@phothale.go.th
Copyright 2013.phothale.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co. ,Ltd