ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาลโพทะเล
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล/คำขวัญ
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผน
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการสังคม
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      การดำเนินงานของเทศบาล
      จดหมายข่าวประจำปี 2558
      กิจกรมมสภาเทศบาล
      รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      งบแสดงฐานะการเงิน
      แผนพัฒนาสามปี
      สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
      การขอใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ
      การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      คำร้องทั่วไป
      การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง_ดัดแปลง_รื้อ
      การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
      การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  ผลแบบสอบถามความพึ่งพอใจ
 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ฯลฯ
มากที่สุด :         25.00%
มาก :         12.50%
ปานกลาง :         25.00%
น้อย :         12.50%
ควรปรับปรุง :         25.00%

2. มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
มากที่สุด :         14.29%
มาก :         14.29%
ปานกลาง :         28.57%
น้อย :         14.29%
ควรปรับปรุง :         28.57%

3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
มากที่สุด :         14.29%
มาก :         28.57%
ปานกลาง :         14.29%
น้อย :         14.29%
ควรปรับปรุง :         28.57%

4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
มากที่สุด :         14.29%
มาก :         14.29%
ปานกลาง :         28.57%
น้อย :         14.29%
ควรปรับปรุง :         28.57%

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมเว็บ  คน
ผู้ชมขณะนี้ 2 ท่าน
 
 

ADMIN

WEBMASTER:

EMAIL:

 
  
กิตติศักดิ์  ดวงปัญญาสว่าง
นายกเทศมนตรีตำบลโพทะเล
 

.....................................


นายสกล    เกิดเชื้อ
ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล

 
                  

 

 
 <img src="nosupport.gif" >
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

ประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลโพทะเล  เบอร์โทรศัพท์ 056-681117

 
  
ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล   [ 21/8/2558 13:00:01 ]
ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร   [ 21/8/2558 12:59:15 ]
ประชาสัมพันธ์กำหนดวันเวลาเเละสถานที่การตรวจรับงานจ้าง   [ 13/8/2558 13:01:37 ]
ประกาศผลการพิจารณาเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์   [ 2/4/2558 12:59:38 ]
ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเลผลการพิจารณาเปิดซอง   [ 2/4/2558 12:40:54 ]
ระยะเวลาให้บริการประชาชน.   [ 3/11/2557 17:12:33 ]
ประกาศเทศบาลตำบลโพทะเลเรื่องการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน   [ 3/11/2557 12:56:49 ]
     
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
  
        
 
 
 
เเหเทียนเข้าพรรษา 2559
วันเทศบาล
พิธีมอบประกาศนียบัตร หนูน้อยบัณฑิต
งานวันแม่ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2556
โครงการ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2556 วนที่ 26 กรกฎาคม 2556
     
 
 
 
 
 [ 24/2/2557 13:41:14 ] http://www.dla.go.th/
 
 
 
 
 
 [ 16/7/2553 15:21:42 ] การทำปุ๋ยหมักชีวภาพแนวใหม่
 [ 16/7/2553 15:18:05 ] เกษตรกรดีเด่น
 [ 16/7/2553 15:12:48 ] กรมปศุสัตว์
 
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 618 ร่วมแสดงตวามคิดเห็น 24-กพ.-14 ตอบ 0/อ่าน 232
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลโพทะเล
หมู่ที่ 3 ตำบลโพทะเล  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130
โทร:0-5668-1117  แฟกซ์: 0-5668-1304 ต่อ 111   Email :
info@phothale.go.th
Copyright 2013.phothale.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co. ,Ltd