ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติเทศบาลโพทะเล
      ตราสัญลักษณ์เทศบาล/คำขวัญ
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ประชาสัมพันธ์/จัดซื้อจัดจ้าง
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองวิชาการและแผน
      กองการศึกษา
      กองสวัสดิการสังคม
      หน่วยตรวจสอบภายใน
      การดำเนินงานของเทศบาล
      รายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ
      รายงานผลการปฏิบัติงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ของเทศบาล
      แผนพัฒนาสามปี
      สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คำร้องทั่วไป
      คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร.
      คำร้องขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
      คำร้องขอหมายเลขประจำบ้าน
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กฏและระเบียบต่างๆ
      เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพทะเล
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ประวัติเทศบาลโพทะเล ] 
                                                                 ประวัติเทศบาลโพทะเล  


          เทศบาลตำบลโพทะเล แต่เดิมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบสุขาภิบาลซึ่งได้ร ับการประกาศจักตั้งจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 และได้เปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 
          เทศบาลตำบลโพทะเล ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดพิจิตร ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 2หมู่ที่ 3 หมู่ที่  5 หมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 9 ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 62 กิโลเมตรและห่างจากอำเภอโพทะเลประมาณ 5 กิโลเมตร ประชากรส่วนใหญ่ในอำเภอโพทะเลประกอบอาชีพเกษตรกร รม ทำนา เพาะปลูกข้าว พื้นที่ในเทศบาลตำบลโพทะเลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกแล ะทำการเกษตร สภาพอากาศหน้าร้อนอากาศร้อน ส่วนหน้าฝนๆไม่ตกตามฤดูกาล ประชากรส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามสองข้างทางริมแม่น้ำยม เนื่องจากแต่ก่อน ใช้การคมนาคมโดยเรือประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขาย และรับจ้าง พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล เศรษฐกิจโดยรวม ไม่ดีนัก เพราะปัจจุบันการคมนาคมสะดวกขึ้นมากกว่าแต่ก่อนทำให้ประชาชนบริ เวณตำบลและหมู่บ้านใกล้เคียงไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ายังแหล่ง อื่น 
        การคมนาคม มีถนนสายบางมูลนาก บรรพตพิลัย ปัจจุบันถนนในเขตเทศบาลจำนวน 29 สาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงแ ล้ว มีความยาวประมาณ 6,730 เมตร ในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาของอำเภอโ พทะเลให้บริการ และมีที่ทำการ ไปรษณีย์โทรเลขประจำอำเภอ 1แห่ง
      

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 19-กค.-10at 09:15
 

 

เทศบาลตำบลโพทะเล
หมู่ที่ 3 ตำบลโพทะเล  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130
โทร:0-5668-1117  แฟกซ์: 0-5668-1304 ต่อ 111   Email :
info@phothale.go.th
Copyright 2013.phothale.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co. ,Ltd